Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Akce Divadlo Bolka Polívky, Praha – Horská dráha

Divadlo Bolka Polívky, Praha – Horská dráha

Dům kultury města Ostravy
Moravská Ostrava a Přívoz
15.05.202219:00 hod.
Informace o ceně: 450,- / 420,- / 350,- / 250,- / 190,-

Když si star­ší, ale zku­še­ný lev saló­nů při­ve­de do své­ho luxus­ní­ho paříž­ské­ho bytu mlad­ší atrak­tiv­ní dámu, kte­rou před chví­lí potkal v baru, je jas­né, že niko­ho neče­ká nud­ný večer.
Nao­pak oba hrá­či roz­jíž­dě­jí pře­hlíd­ku šar­mu a osob­ní­ho kouz­la, kte­ré se pře­lé­vá z jed­né stra­ny na dru­hou, až si při­pa­dá­me doslo­va jako na hor­ské drá­ze. A stej­ně, jako musí po kaž­dém stou­pá­ní při­jít prud­ký sešup, tak se díky neče­ka­ným zvra­tům náh­le pro­mě­ňu­je také situ­a­ce mezi hos­ti­te­lem a jeho hos­tem. Jíz­da na hor­ské drá­ze je zkrát­ka nevy­zpy­ta­tel­ným, ale sil­ným zážit­kem pro všech­ny zúčastněné.

Hrají: Milan Kňaž­ko, Eva Novot­ná / Jit­ka Ježková